woensdag 8 maart 2017

Cyperus

Cyperus [lat. < řec.j viz šáchor. cypřiš [řec.j, Cupressus - rod jehličnatých dřevin z čeledi cypřišovitých. Známo 15 druhů. Rostou hl. v sub-tropech. C. vždyzelený, Cupressus sem-pemrens. je pův. v mediteránní oblasti.

Dulovce

Dulovce, 1920-48 Nová Ďala — ze-měd. obec v Západosl. kr.. okr. Komárno, v Podunajské nížině, 2424 obyvatel.

dinsdag 7 maart 2017

Daniil Romanovič

Daniil Romanovič [-ói-J, 1201 — 1264, haličský a volyňský kníže; vyznamenal se v bojích proti Tatarům (1223 v bitvě na Kalce). 1254 získal král. titul. Danilevskij [-ni-] Alexandr SergejeviČ, 1911 — 1969, sov. entomolog; prof. univ. v Moskvě. S brit entomologem Leesem zakl. ekofyziologie. Zabýval se hl. problematikou fotoperíodismu. Danilevskij [-ni-] Vasilij Jakovlevič, 1852 — 1939, sov. lékař; prof. univ. v Charkově, akad. AV SSSR (1926). Práce v neurofyziol., paraz. a endo-krinologii.

Bloch Felix

Bloch Felix, *1905, amer. fyzik švýc. pův.; člen amer. Nár. AV a Král. niz. AV. Zabývá se zejm. at. a jad. fyzikou, vyvinul metodu měřeni magn. pole at. jader. Nob.c. (1952) s Purcel-iem.

Aonoor

aonoor [enmúr, angl.j, lučni půda. náslať - silné zamokřená glejová púdas 10-30 % org. látek ve svrchním horizontu (A).

Aranyossy

Aranyossy [-ňoši] Ackác, 1870—1898, sl. malíř a grafik; rozvíjel zejm. volnou graf. (lepty) a jednofigurové mal. kompozice (Dievčatko so zástěrou, Kadet). aranžmá [fr.], arrangement — úprava, uspořádání něčeho; úpravahud. skladby pro jiné nástroje (hlasy), např. klavírní výtah opery. V zábavné hudbě rozepsání melodie pro instrumentální (vokální) soubor.

Benin City

Benin City, Benin — m. v jz. Nigérii, 121 700 obyv. Obch. trop. plodinami. Um. řemesla. Dříve hl.m. říše Benin. Benátský záliv, sz. část Guinejského zálivu, na afr. pobřeží Atlantského oceánu, mezi mysem Three Points a ústím Nigeru.

Abéird

Abéird [abelár] Pierre, 1079-1142, fr. lozof a teolog, průkopník racio-

maandag 6 maart 2017

Z Brodu Michal

z Brodu Michal, před 1380 — asi 1435, Č. cirk. hodnostář, nepřítel J. Husa. Z jeho podnětu vydána papežská bula, pohárijicí Husa k církevnímu soudu a nařizující zboření Betlémské kaple, z Broku Ondřej, asi 1360 — 1427, Č. cirk. hodnostář, odpůrce viklefismu a J. Husa, proti němuž svědčil na kostnickém koncilu.

Castro Alves

Castro Alves [kastru alvis] Antonio Frederico de, 1847-1871, brazilský básník, řev. romantik. Hl. kniha básni Otroci pranýřuje otroctví. Castrop-Rauxel [ka-], m. v NSR v Sev. Porýnsku-Vestfálsku v Porúři na průplavu Rýn-Herne, 83 100 obyv. Prúm. těžební (kamenné uhlí), chem., koksárenský, el.tech., stroj., text., stav. hmot.

Cugarský průliv

Cugarský průliv, jap. Tsugaru kaik-jó — průliv mezi jap. ostrovy Honšú a Hokkaidó, min. šíře 20 km, hloubka až 455 m. Od 1971 ve výstavbě podmořský žel. tunel.

Arabský jazyk

arabský jazyk, arabština — semitský jaz., úřední jaz. sedmnácti státu v sz. a sev. Africe, Přední Asii. Od standardní moderní arabštiny se lexikálně a foneticky liší nářečí vých. (Irák, Sýrie, Egypt), již. (Saúdská Arábie) a záp. (Tunis. Alžír, Maroko), Typickým rysem mluvnice je vnitřní fiexe.

Busken Huet

Busken Huet [bisken híjet] Com-ad.

Cervantes Saavedra

Cervantes Saavedra [ser-J Miguel de, 1547— 1616, špan. spisovatel, nejvýzn. v renes. období. Hl. dilem je román Důmyslný rytíř Don Quijote de la Moucha (2 díly, 1606, 1615). Pův. záměr zesměšnit rytířské romány přerostl v zesměšnění celého feud. světa; proti němu postavil C. S. renes. ideál svobody a spravedlnosti. V Příkladných novelách vytvořil špan. obdobu it. renes. novely. Psal i dramata a jedno-aktové mezihry, v nichž zobrazil neduhy špan. spol. ve světle pokrokových renes. idejí.

zondag 5 maart 2017

Cakium

cakium [kal-, lat.] viz vápník.

Clarke

Clarke [klárk] Alexander Ross, 1828 až 1914, brit. geodet; člen Král. spol. v Londýně. Určil rozměry zemského elipsoidu (a = 6 378 253 m, b = = 6 356 521 m).

B. černý

b. černý, Hyoscyamus niger. Obsahuje alkaloidy, důležité v lékařství.

Deprivace

deprivace [lat.], ztráta, zbavení něčeho; psychické stavy v důsledku karence, tj. nedostatku podnětů k činnosti určitého druhu. Rozlišuje se d. smyslová, spánková a citová. Smyslová d. se vyskytuje v důsledku izolace nebo ztráty některého ze smyslů (slepota). K uchování psychického zdraví v podmínkách d. např. u kosmonautů se osvědčuje racionální organizace práce a speciální metody ke zvýšení spolehlivosti smyslové aj. informace, de profundis [dé -dýs, lat. z hlubin, z hlubokosti], název a zač. slova smutečního žalmu.

Du Bofc

Du Bofc [dú bojs] WiUiam Edward Burghaidt, 1868 — 1963, amer. Černošský spisovatel, historik, politik; dr.

Antonescu

Antonescu [-ku] Ion, 1882 — 1946, rumunský fašist. politik, gen., Hitlerův spojenec; 1940 — 44 předseda vlády; jako diktátor přinutil 1940 abdikovat Carola II.; svržen lid. povstáním; odsouzen lid. soudem a popraven. Antoniewicz [-něvič] Wlodzimierz, 1893

zaterdag 4 maart 2017

Bahyl Povol

Bahyl Povol, *1928, sl. hosp. a veř. činitel; 1973 min. a místopředseda Státní plánovací komise ČSSR, od 1973 min. všeob. strojírenství ČSSR; od 1976 člen ÚV KSC a poslanec FS. Ř.pr. (1978).

Beerševa

Beerševa [bé-], m. v již. Izraeli, 96 500 obyv. Prům. text., oděvní, potr., stav. hmot. Dop. křižovatka. Univerzita. Beery [bíri] Wallace, 1889 —1949, amer. film. herec. Představitel hl. dram. postav (Viva Villa!. Večeře o osmé). Beethoven [bétó-, béthófen] Ludwig van, 1770 — 1827, něm. skladatel; jeden z nejvýzn. svět. hudebníků. Narodil se v Bonnu, od 1792 žil ve Vídni. Od třiceti let trpěl ušní chorobou, kolem 1819 zcela ohluchl; přesto v té době složil svá vrcholná díla (Missu solemnis, Devátou symfonii, poslední smyčcové kvartety). Byl ovlivněn idejemi fr. burž. řev. 18.st. a humanismem, v hudbě navazoval na tradici mannheimské školy i st. školy vídeňské. Jeho dílo, představující do té doby neobvyklou silnou individualitu, dovršuje a zároveň překonává hud. klasicismus. Z rozsáhlé tvorby mají největší význam skladby instrumentální: 9 symfonií (III. Eroica, V. Osudová, VI. Pastorální, Devátá s Ódou na radost), 7 instrumentálních koncertů (5 klavírních, houslový, trojkoncert pro klavír, housle a violoncello), ouvertury (Coriolan, Leonora /., II., III., Egmont), balet Stvořeni Prométheovo a jediná opera Fidelio. Z komorní tvorby vyniká 16 smyčcových kvartetů, dále kvintety, tria, klavírní tria, 10 houslových sonát (Jarní, Kreutzerova), 5 violoncellových sonát, 32 sonát klavírních (Valdštýn-ská, Patetická, Appassionata, Měsíční svit). K vokálním skladbám např.

Dádan Ján

Dádan Ján, 1662 — 1704, exulant č. původu; první známý knihtiskař v Ži-liné.

Devín

Devín, hrad u Bratislavy, osídlený od neolitu, keltské a řím. voj. centrum, jedno ze středisek Velkomor. říše; od 13.st. hrad, přestavěný po 1527, od 1809 zřícenina. V oblobí sl. nár. obrození cíl nár. manifestaci, tzv. slovanských dní; nár. kult. památka. Devínska brána, Porta Hungarica — úsek údolí toku Dunaje oddělující již. část Malých Karpat od Hundsheim-ských vrchů.

Carias

Carias [kari-] Andino Tiburcio, 1876 až 1969, honduraský reakční politik a gen.; prez. rep. od 1932; 1939 nastolil reakčni diktaturu.

Barocci

Barocci [-či] (Baroccio) Federico, před 1528-1612, it. malíř a grafik; ovlivněn Tizianem a Correggiem rozvíjel osobitý manýristický kolorismus (Ma-donna del Popolo, Svatá rodina). Baróda, m. na Z Indie v Gudžarátu, 467 400 obyv. Prům. bavlnářský, vlnařský, sklář., keramický, stroj. Dop. křižovatka. Univ. (zal. 1949). barograf [řec.], tlakoměr zapisující barometrický tlak. V.t. letecké přístroje. Baroja [-cha] Pio, 1872 — 1956, špan. spisovatel baskického původu. Vydal na 80 románů (kdysi ve Španělsku nejčtenějších), často řazených do trilogii, mezi nimi dvaadvacetisvazkový cyklus Paměti muče činu. Tvorba je laděna pesimisticky. Č. trilogie Boj

vrijdag 3 maart 2017

Dvojvládí

dvojvládí, současná existence dvojí státní moci na území jednoho státu (např. v Rusku od únorové revoluce do července 1917).

Amfoterita

amfoterita [řec.J, schopnost látky chovat se jako kys. nebo jako zásada, např. hydroxid zinečnatý. amfoterní elektrolyt [řec.] viz amfolyt. AMGOT, angl. Allied Military Government of Occupied Territories, amer.-brit. voj. správa v Itálii za 2. svět. války (1943 do konce 1945); mj. odzbrojila it. partyzány bojující proti fašistům.

Annakin

Annakin [enekin] Kenneíh, *1914, angl. film režisér. Tvůrce řady filmů různých žánrů (Tři muži ve člunu, Báječní muži na létajících strojích).

Browder

Browder [braudr] Eal Russell, *1891, amer. děl. politik, později revizionista a renegát. Od 1920 člen KS USA, od 1930 gen. tajemník; 1935 člen exekutivy Kl. Prosadil dočasné rozpuštěni KS 1944-45; 1946 byl z KS USA vyloučen.

Dynatronový jev

dynatronový jev, jev vznikající t íe; trody. zal. na sekundární emisi u tetrody napětí stínící mřížky než anodové, dochází při vhodné \olbě ostatnich napětí k tomu. že z a*>dy je emitováno více elektronů, než jití*na ni dopadá. Omezuje využití tetro

donderdag 2 maart 2017

Cejnek

cejnek [něm ], Blicca — rod malých ryb z čeledi kaprovitých. Jediný druh c. malý, Blicca bjoerkna, až 35cm dlouhý, o hmotnosti 1,8 kg, se vyskytuje ivČSSR.

Custer

Custer [kastr] George Armstrong, 1839 až 1876, amer. důstojník; bojoval v amer. obč. válce, 1864 — 76 se účastnil vyhlazovacích bojů proti Indiánům; zabit v bitvě u ř. Little Big Hom.

Cnshing

Cnshing [kašing] Hartey Williams, 1&69 až 1939, amer. lékař, neurochirurg; zakl. moderní neurochirurgie. Cushingúv syndrom [kaši-], onemocnění způsobené nadprodukci hormonů kůry nadledvin (kortisolu a kortiso-nu), popř. i hypofýzy (ACTH). Projevuje se určitým typem otylosti, mé-síčkovitým obličejem, nafialovělými striemi. vysokým krevním tlakem, poruchami látkové přeměny a hormonální rovnováhy; postihuje častěji ženy. Nemoc popsal 1932 amer. lékař Cushing.

Barbados

Barbados, stát v Malých Antilách v Karibském moři, člen brit. Společenství; 431 km2, 250 000 obyv., černochů a mulatů, věřící vyznávají náb. anglikánské, úřední jaz. angl., hl.m. Bridgetown. — Ostrov s pasátovým vlhkým trop. podnebím. - Těžba ropy, zemního plynu, vzácného dřeva. Prům. potr.; rafinerie ropy. Pěst. cukrové třtiny, bavlníku, ovoce, zeleniny. Chov skotu; rybolov. Silniční dop. Důležitá mez. křižovatka nám. a let. Tur. ruch. Měna: 1 barbadoský dolar = 100 centů. — Ústava z 1966. Konstituční monarchie, hlavou státu brit. královna, zastoupená gen. guvernérem. Zákonodárný orgán je dvoukomorový: poslanecká sněmovna volená obyv. (24 členů) a senát jmenovaný guvernérem (21 členů). Výkonnou moc má vláda; min. předseda je jmenován guvernérem. Vládnoucí polit, stranou je Barbadoská labouristická strana (zal. 1938). Adm. se dělí na 11 farností.

H. Cartier-Bresson

H. Cartier-Bresson, fotografie

Ady Endre

Ady Endre, 1877-1919, maď. básník; představitel rev. symbolismu, tvůrce moderní maď. lyriky. V osobitém bás. vyjádření svého vjemu světa kriticky zobrazil zaostalou feud.-kap. skutečnost; je předchůdcem avantgardy. C. výbory veršů a zloto, Sám s mořem.

woensdag 1 maart 2017

Cyril viz Konstantin

Cyril viz Konstantin, cyrilice [podle Cyrila-Konstantina], kyrilice — slovanské pismo vytvořené z řec. unciály a z některých písmen hlaholice na konci 9.st. Má tři druhy: ustav (pismo knihové), poloustav (po-lokurzívu) a kurzívu, cyrilometodějská mise, vyslání soluň-ských Řeků, duchovních Konstantina (Cyrila) a Metoděje, byz. císařem Michalem III. na Velkou Moravu. Stalo se tak 862 na žádost velkomor. knížete Rastislava z polit, důvodů, souvisejících se snahou vytvořit samostatnou, na bavorském episkopátu nezávislou cirk. organizaci, a tak posílit a upevnit postavení Velkomor. řiše. Programem mise, která přišla na Velkou Moravu koncem léta 863, bylo i kult. působení (zavedení slovanské liturgie, překlad bible a cirk. i práv. textů). Když se po 869 stal Metoděj panonským (od 880 mor.) arcibiskupem, bylo cíle mise dosaženo. Církevní organizace na Moravě se stala nástrojem expanze velkomor. knížat (zvi. Svatopluka). Po Metodějově smrti (885) zanikla slovanská liturgie a mor. cirk. organizace se dostávala opět pod vliv bavorského episkopátu. Slovanská liturgie pak byla přenesena zčásti na č. území, zčásti do Charvátska a hl. na území dnešního Bulharska, kde její zásluhou došlo k rozkvětu slovanského písemnictví. Cyrilometodějské bratrstvo, tajná polit, společnost v Kyjevě, zal. na rozhraní 1845 — 46 mladými ukr. spisovateli a učenci (Kostomarov, KuliŠ, Ševčenko); chtěli odstranit nevolnictví a založit federativní dem. řep. slovanskou, vydávat ukr. knihy a časopisy. Nejpokrokovější z nich byl Ševčenko, při rozbiti C. b. carskou mocí (1847) nejkrutěji postižený.

Dqbrowski

Dqbrowski [domb-] Jar osiaw, 1836 až 1871, pol. gen. a revolucionář. Důstojník rus. armády. 1862 zatčen pro účast v pol. nár. hnutí, připravujícím povstání, ale uprchl do zahraničí; 1871 voj. velitel Pařížské komuny, zahynul v boji na barikádách, da čapo [ká-, it.]. hud. od zač., opakovat.

Davisúv pohár

Davisúv pohár [dej-]. Davis cup — nej* populárnější tenisová soutěž družstev' pořádaná od 1900. Od 1904 se stala svět. soutěží.

Berati

Berati [-ty], Berat — m. ve stř. Albánii, 28 400 obyv. Pri n. text., potr., stav.

baškirsky jazyk

baškirsky jazyk, baškirština — jaz. turkotatarské jaz. skupiny; mluví jim asi mil. obyv. Baškirské ASSR a přilehlých oblastí.

dermatofyta

dermatofyta [řec.], skupina hub. které působí onemocnění kůže, nehtů i vlasů člověka a některých teplokrevných živočichů. Většina z nich jsou vřecko-výtrusé houby, známější v konidiovém stadiu, např. Trichophyton gypseum; menši část patři do třídy Endomycetes. dermatogen [řec.], dermatogenum — primární meristém, tvořící primární pokožkové pletivo, z něhož se vyvine pokožka rostlin.